Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Проекти во кои е вклучено училиштето


Компоненти од ПЕП: Унапредување на оценувањето, Унапредување на наставата по математика и природните науки во одделенска и предметна   настава
Едукација за значењето на енергијата, начинот на производство и употреба преку теоретски и практични примери
Програмата “Образование за животни вештини“ ( од I до VIII одд.)
Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем
Заедничка грижа за правилно насочување на учениците,,
Користење на информационен систем за Управување со образованието( ЕМИС )
Зајакнување на капацитетите на семејствата ( во соработка со СОС Детско село Македонија

Математика со размислување и Јазична писменост во почетните одделенија

Примена на  IKT во наставата

TOOLKID- компјутерска настава во одделенска настава

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

Заштитници на планетата – “Вело маало”

Водење на Е-дневник „ Еко училиште,,

“Со читање до лидерство”

G- compris во одделенска настава Edubuntu во наставата Формативно оценување Сумативно оценување