Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“


Известувања

Запишување на учениците во прво одделение за учебната 2019/20 год.

Врз основа на член 46 од Законот за основно образование:
(1) Децата во прво одделение во основното училиште се запишуваат во месец мај за учебната 2019/20 година .
(2) При запишувањето на детето во прво одделение родителот е должен да достави потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа.
Член 47
(1) Во прво одделение на основното училиште родителот е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни 6 години, односно сите деца кои се родени во 2013 год.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, детето може да се запише во прво одделение, доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната година ( 2014 година ), по претходно барање од родителот и добиено мислење од психологот во училиштето.
 (3) Запишувањето на детето, на барање на родителот, здравствената установа може да го одложи за една година ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Потврда за примените задолжителни вакцини за детето,
издадена од надлежна здравствена установа.

Извод на матична книга на родените
(за идентификација на ученикот, кој му се враќа на родителот/старателот, се задржува копија).
Потврда од систематски преглед од стоматолог,
издадена од стоматолошката амбуланта Автокоманда - детска амбуланта.

 Родителите се обврзани да ги достават потребните документи за запишување на децата во прво одделение на денот на уписот. Уписот ќе започне на 2.5.2019 година (четврток).

Лице за контакт: Психолог на училиштето                                                     Директор: Тројан Симоновски

Во ООУ „Браќа Миладиновци “ во моментов наставата ја посетуваат вкупно 430 ученика распределени во 9одделенија односно 25 групи.
Вкупен број на ученици:
I одд. 4 групи, вкупно 60 ученици од кои 34 женски IIодд. 3 групи, вкупно 48ученици од кои 28 женски
III одд. 3 групи, вкупно 37 ученици од кои 15 женски IV одд. 3 групи, вкупно 48 ученици од кои 23 женски
V одд. 3 групи, вкупно 44 ученици од кои 16 женски VI одд. 2 групи, вкупно 38 ученици од кои 24 женски
VII одд. 2 групи, вкупно 50 ученици од кои 26 женски VIII одд. 2 групи, вкупно 43 ученици од кои 18 женски
IX одд. 3 групи, вкупно 62 ученици од кои 27 женски
Вкупно во одделенска настава се 237 ученици, а во предметна настава 193 ученици.


Завршна сметка 2018:  603787903.

План на активности за Програмата
 „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен ситстем “

Завршна сметка 2017

Државно првенство во футсал–женски 2018

Завршна сметка 2016