Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Наставен кадар и вработени
Стручна служба

Тројан Симоновски - Директор
Татјана Н. Додевска - Психолог Олгица Павловска - Секретар Стојанче Цветановски - Библиотекар

Предметна Настава

Татјана Стојчевска
Јаким Ристовски
Математика Вера Вучкова
Марија Митрева
Емилија Стојановска
Англиски Јазик
Анкица Петрушевска
Андриана Митевска
Македонски јазик
Билјана Смилевска Германски јазик
Дарко Петковски Географија Зоран Добревски Историја
Александра Стоевска Биологија Јулијана Атанасовска Физика
Александра Стоевска Хемија Фросина Кузева Информатика
Јовче Петковски Музичко образование Марија Зоксимовска Ликовно образование
Стојанче Цветановски Техничко образование Дејан Димитријевиќ Физичко образование

Наставници кои ги дополнуваат часовите во нашето училиште

Елена Стојановска Природни науки    
Наташа Неделковска Етика на религиите    
Снежана Митевска Етика    

Одделенска Настава

Мршевци
Силвана Величковиќ
Офелија Груевска
Јованка Грозданоска

Миладиновци
Сузана Крстева
Драгица Апостоловска
Елена Карагунова
Габи Николовска
Ивана Лазаревска
Лидија Николовска

Текија
Јелена Савова
Искра Гашевска
Радица Блажевска
Сунчица Митровска Јаневска