Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Наставен кадар и вработени
Стручна служба

Марија Зоксимовска - Директор
Татјана Н. Додевска - Психолог Олгица Павловска - Секретар Стојанче Цветановски
Галина Стевановска - Библиотекар

Предметна Настава

Јаким Ристовски
Елизабета Конеска
Математика Вера Вучкова
Марија Митрева
Емилија Стојановска
Англиски Јазик
Анкица Петрушевска
Андриана Митевска
Македонски јазик
Билјана Смилевска Германски јазик
Дарко Петковски Географија Зоран Добревски Историја
Александра Стоевска Биологија Тројан Симоновски Физика /
Природни науки
Александра Стоевска Хемија Фросина Кузева Информатика
Мартина Павловска Музичко образование Горан Стаменков Ликовно образование
Стојанче Цветановски Техничко образование Дејан Димитријевиќ
Влатко Најдовски
Физичко образование

Наставници кои ги дополнуваат часовите во нашето училиште

Наташа Неделковска Етика на религиите Снежана Митевска Етика
       

Одделенска НаставаМршевци
Силвана Величковиќ
Габи Младеновска
Јованка Грозданоска

Миладиновци
Сузана Крстева
Драгица Апостоловска
Елена Карагунова
Габи Николовска
Офелија Груевска
Лидија Николовска

Текија
Јелена Савова
Искра Гашевска
Радица Блажевска
Сунчица Митровска Јаневска